โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
โดย ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำแกงส้มบรรจุถุงเพาร์
โดย ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครื่อข่าย
ผู้เลี้ยงโคเนื้อสุราษฎร์ธานี
เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและห่วงโซ่อุปทาน
โดย รศ.ดร.โอภาส พิมพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0-7428-6967,087-3956459 ภายใน 6967